The 5th Board of      Directors

Chairman:

Zhou Xingzeng


vice Chairman:

Huang Qingyun

副董事长

Zheng Xiangzhan

Jiang WeiyiDirector:

Zhou Xingzeng

董事

Huang Qingyun

董事

Zheng Xiangzhan

Jiang Weiyi


Zhu Ruiting

Jiang Yanqiao
董事
Shi Yinjie
董事
Chen Zhiyong


董事
Zhang Jiayu
董事
Chen Wei


Zhou Jianer