Chairman

M r. Zhou XingzengPresident

Prof. Zhu Ruiting

Secretary of CPC 

 Committee of  SJQU

Mr. Yang Weiren


vice President

Prof. Chen Jianfeng


Mr. Zheng Xiangzhan


Mr. Yu Xiaoguang

 


    Prof. Chen Wei      Vice Secretary of CPC Committee/Discipline Inspection Commission Secretary/   Chairman of the   Union

Prof. Xia Yu