Chairman

M r. Zhou Xingzeng


President

Prof. Zhu Ruiting

Secretary of CPC 

 Committee of  SJQU

Prof. Jiang Yanqiao

vice President

Prof. Zhou Jianer


Mr. Zheng Xiangzhan


Prof. Xia Yu

 

      Mr. Yu XiaoguangVice Secretary of CPC Committee/Discipline Inspection Commission Secretary/   Chairman of the   Union

Prof. Xia Yu


Assistant Principal

Prof. Chen Wei