Chairman

Zhou Xingzeng


President

Zhu Ruiting

Secretary of CPC 

 Committee of  SJQU

Jiang Yanqiao

vice President

Zhou Jianer


Zheng Xiangzhan


Xia Yu

 

       Yu XiaoguangVice Secretary of CPC Committee/Discipline Inspection Commission Secretary/   Chairman of the   Union

Xia Yu


Assistant Principal

Chen Wei