Chairman

Zhou Xingzeng


President

Pan Yingjie

Secretary of CPC 

 Committee of  SJQU

Jiang Yanqiao

vice President

Zhou Jianer


Zheng Xiangzhan


Zhu Ruiting

  

  

Xia YuVice Secretary of CPC Committee/Discipline Inspection Commission Secretary/   Chairman of the   Union

Xia Yu


Assistant Principal

Yu Xiaoguang


Chen Wei